Visikon logo

English

Dansk

Visikons animerede patientkommunikation skaber stærke patienter, der kan klare sig selv.

Gennem patientportalen Mit Forløb® hjælper vi med at skabe trygge og velinformerede patienter. Det reducerer indlæggelsestiden og personalets tidsforbrug på den enkelte patient. Samtidig forbedres patienternes kvalitetsoplevelse af hospitalet og behandlingen.

KONTAKT OS I DAG OG HØR MERE

Mit Forløb®

På patientportalen Mit Forløb finder hospitalets patienter al relevant information om eget forløb.

Mit Forløb er en digital platform udviklet til patienter, der står over for et behandlingsforløb på et sygehus. Platformen indeholder en række animerede narrativer, der er udviklet i tæt samarbejde med hospitalets lægefaglige eksperter. Derudover rummer Mit Forløb også træningsprogrammer, en interaktiv dagbog, symptomguides, hospitalets egne pjecer og meget mere.

Mit Forløb forbedrer kvaliteten

Mit Forløb reducerer angst

Mit Forløb er patientens egen informationsportal - fra hospitalet til patienten og de pårørende.

Animationerne om behandlingsforløb på Mit Forløb øger i dag trygheden hos mange tusinde patienter landet over.

Visikon har på baggrund af forskningsresultater kortlagt, hvor meget information patienter behøver for at tage hånd om egen situation før og efter en operation. Ved at se animerede uddannelsesfilm, der er udviklet i tæt samarbejde med hospi-talets klinikere, føler patienterne sig bedre klædt på til mødet med hospitalet - og opgaven med at rehabilitere i eget hjem. Det forbedrer både patienters og pårørendes oplevelse af kvalitet.

Angst hos patienter, der skal opereres, er helt normalt. Men angst betyder også, at patienten får sværere ved at tage hånd om egen situation, hvilket medfører øgede omkostninger for hospitalet. Med Mit Forløb kan afdelingen reducere patienters angst forud for en operation og i forbindelse med udskrivelse - hvilket betyder, at patienten hurtigere er i stand til at klare sig i eget hjem. Det sparer penge i alle dele af sundhedsvæsenet.

 

 

Få en kort introduktion til Mit Forløb

Se en kort film om Mit Forløb

CASE

Mit Forløb giver patienter overblik

Behandlingsforløb, der kan virke enkle og overskuelige for læger og sygeplejerske, fremstår ofte uoverskuelige for de patienter, der skal i gennem dem. På ortopædkirurgisk afdeling på Gentofte Hospital forventer ledelsen, at Mit Forløbs animerede fortællinger vil give patienter bedre overblik. Klik og læs mere

Mit Forløb screenshot billede

Forskning og empiri

Visikon kan bevisligt reducere angst hos patienter og spare penge for hospitalerne.

Gennem tre års sundhedsfaglige studier har Visikon dokumenteret, at rigtigt konstruerede tegnefilm kan reducere patienters angst. Samtidig har sideløbende sundhedsøkonomisk forskning vist, at patienter, der får adgang til IT-platformen Mit Forløb, belaster sundhedsvæsenet væsentligt mindre end andre patienter.

Mit Forløb er baseret på forskning

Angst svækker patienten og koster penge

Ideen til Mit Forløb er inspireret af sundhedspersonale, der arbejder med fast track. Klik og hør læge Martin Vesterby fortælle om forskningen bag Mit Forløb.

Det er helt naturligt at være en smule angst før en operation. Men hvis angsten bliver for voldsom, svækkes patientens evne til at samarbejde. Klik og hør mere.

Reduceret angst udløser patient empowerment

Den svære patientkommunikation

Stærke patienter, der kan tage hånd om sig selv, er gode patienter. Hør Martin Vesterby fortælle om, hvordan Visikons løsninger reducerer patienternes angst.

Det er vanskeligt at kommunikere til patienter. I mange tilfælde forstår patienten ikke det sundhedsfaglige personale. Hør mere om patientkommunikation.

CASE

Efter positive forskningsresultater omkring angstreduktion hos patienter, der informeres gennem tegnefilm i stedet for brochurer eller videofilm, har Regionshospitalet Silkeborg iværksat en række nye undersøgelser inden for patientuddannelse. Klik og læs mere

Nye studier fra Region Midtjylland undersøger, hvordan patienter tager imod viden fra Mit Forløbs animerede narrativer.

Fortsatte studier skal optimere animationer

Screenshot billede fra Mit Forløb

Ofte Stillede Spørgsmål (FAQ)

 • Hvordan startede idéen til Visikon?

  Idéen til Visikon startede på grund af et behov og en efterspørgsel. Den forskning, der ligger til grund for Visikon, betød, at en række klinikere begyndte at efterspørge de løsninger, forskningsprojektet arbejdede med. For at realisere dette - og for at løfte forskningen ud over universitetsmiljøet og den kliniske enhed, hvor forsøgene tog deres begyndelse - stiftede læge Martin Vesterby sammen med animator Anders Nejsum Visikon.

 • Hvad drejede den første forskning i Visikon sig om?

  Scopet i det første forskningsprojekt var at se, om man kunne uddanne patienter, så de bedre kunne tage hånd om sig selv i forbindelse med et accelereret behandlingsforløb. Idéen var helt basalt, at den kliniske enhed, hvor forskningen foregik, kunne se, at de havde nogle patienter, som skulle uddannes og støttes på en anden måde, fordi patienterne var indlagt så kort tid, som de var.

 • Hvad viser forskningsresultaterne?

  Først og fremmest viste resultaterne, at løsningen virker. Patienternes angstscore blev signifikant lavere efter at have set tegnefilmene - og belastningen på afdelingens personale blev markant lavere.

  En af de mest overraskende resultater var imidlertid, hvor stor forskel der var på klinikernes billede af patientens behov og det behov, som patienterne selv gav udtryk for. Klinikerne overså stort set de aspekter, der ligger i de såkaldt sociale settings, altså hvordan fungerer patienten i dagligdagen, hvordan kan patienten løfte de forskellige opgaver med fx genoptræning, selvmedicinering - og hvad kan patienten gøre for at komme hjem.

   

 • Informerer læger og sygeplejersker ikke godt nok?

   

  Jo, læger og sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter informerer glimrende i dag. Men det er dyrt, hver gang en sundheds-professionel skal levere en ydelse til en patient. Og i og med at vi i hele den vestlige verden kontinuerligt reducerer den periode patienten skal være på hospitalet, så reducerer vi også muligheden for, at læger og sygeplejerske kan hjælpe og informere til den enkelte patient. Derfor skal patienten have nogle redskaber til selv at tage teten og udføre noget af arbejdet selv - og her er Mit Forløb det rigtige valg.

 • Hvad er det tegnefilm kan gøre?

  Tegnefilm visualiserer de situationer, som patienten kommer til at møde i sit behandlingsforløb. Og ved at visualisere noget, man vil møde i fremtiden, eksponeres patienten for sit eget forløb og de ting, vedkommende kommer til at møde i behandlingsforløbet. På den måde får patienten lettere ved at indgå i et samarbejde med personalet omkring egen situation - i modsætning til for eksempel at få en angstreaktion, der kan gøre det vanskeligt for patienten at bidrage positivt.

 • Er det alle patienter, der vil have glæde af Mit Forløb?

  Ja, langt de fleste patienter vil have glæde af Mit Forløb - enten som primær kilde til information, hvis man har svært ved informationstunge tekster - eller som sekundær kilde fx i forbindelse med genoptræningen. Set fra et forskningsmæssigt perspektiv er en af de ting, der underbygger styrken i Mit Forløb, de tidlige tests, der blev lavet på animationerne i platformen. De patienter, der scorede en meget høj pre-operativ angst, fik alle reduceret deres angst til et normalt niveau. I testene var der imidlertid også folk, der blev mere angste ved at se tegnefilmene. Én af forklaringerne på det var, at filmene formidlede information, som patientgruppen ikke selv havde opfanget. Disse patienter gik altså den forstående operation uvidende i møde med fare for uhensigtsmæssige reaktioner på selve operationsdagen. Det specielle ved netop disse patienter var, at de også havde en usandsynlig lav angstscore, inden de så animationerne. Så filmene udstyrede patienten med mere angst - men gav dem samtidig indsigt i, hvad der skulle foregå og dermed mulighed for at håndtere angsten inden selve indlæggelsen. På den måde blev de faktisk uddannet og forberedt forud for operationen.

Se ti minutters uddybende og kritiske spørgsmål til Martin Vesterby og få svar på alt fra forskningsresultater til, om prisen på Mit Forløb er rimelig.

Business Case

Erfaring viser, at hospitaler kan opnå store besparelser ved at tilbyde Mit Forløb til patienterne.

Visikons webbaserede platform Mit Forløb medfører et oplevet kvalitetsløft hos patienterne og et reduceret ressourceforbrug i både den primære sektor og på den enkelte hospitalsafdeling. Og der er ikke tale om, at udgifterne blot flyttes rundt.

Reduceret indlæggelsestid

Jo mere angste patienter er, jo sværere er det at få dem hurtigt igennem et operationsforløb. Mit Forløb uddanner og informerer patienterne på en måde, der bidrager til, at de kan udskrives hurtigere. Det sparer hospitalet penge.

Færre personaletimer

Når patienter møder velinformerede op til en operation, sparer afdelingen ressourcer på informationsmøder. Samtidig stiller velinformerede patienter bedre og mere relevante spørgsmål til læger og sygeplejersker.

 

Klik og hør læge Martin Vesterby

fortælle om rationalerne

Færre telefonopkald

Undersøgelser viser, at patienter, der har haft adgang til Mit Forløb, ringer færre gange til hospitalet efter deres operation. Alene det reducerede antal opkald sparer hospitalet mere, end Mit Forløb koster.

 

Klik her og hør mere

CASES:

Gentofte måler på effekten af Mit Forløb

Mere end 1000 patienter på landets største afdeling for ortopædkirurgi har adgang til Mit Forløb. Formålet er at optimere uddannelsen af patienter, så de kan klare sig selv hurtigere og bedre. Et studie måler effekten.

 

Klik og læs om overlæge Claus Munk Jensens forventninger til Mit Forløb

Silkeborg reducerede liggetiden betydeligt

På Regionshospital Silkeborg er ledende overlæge Søren Søndergaard Mikkelsen ikke i tvivl om, at Mit Forløb har sænket liggetiden på hans afdeling med flere dage. I dag har hans afdeling en af landets laveste liggetider.

 

Klik her og læs hele casen

Mit Forløb understøtter fast track

Med øget fokus på fast track og hurtig udskrivning efter operationer, er det afgørende, at patienten er klædt på til at kunne klare sig selv. Visikon kan dokumentere, at Mit Forløb understøtter fast track.

 

Klik og hør læge Martin Vesterby fortælle om fast track

KONTAKT OS I DAG OG HØR MERE

 

Den stærke patient

Patienter får bedre information og oplever højere kvalitet i behandlingen, når de bruger Mit Forløb.

Oplyste patienter er stærke patienter. Og stærke patienter er bedre til at klare sig selv.

Og, ja: Vi siger, at vi sikrer patienternes oplevelse af kvalitet og tryghed.

Men hvad siger patienterne selv?

Klik på teksterne herunder og mød tre danskere, der selv er blevet opereret og kender Mit Forløb.

For Dorthe Balsø, 48, var store smerter i venstre hofte grundet slidgigt blevet hverdag. Af samme grund blev hun meget glad, da hun blev tilbudt en hofteoperation på Regionshospitalet Silkeborg. Men samtidig blev hun nervøs, for Dorthe lider af operations-skræk.

Klik og læs mere

”Kommunikation hjalp mig igennem operations-skræk”

Helvig Marie Borgbjerg, 67, havde haltet og haft ondt i højre ben igennem lang tid – og særligt, når hun gik længere ture. Det viste sig, at hun havde slidgigt, og derfor blev hun indstillet til at få en hofteoperation på Regionshospitalet Silkeborg.

Klik og læs mere

Bjarne Kirk, 61, havde slidgigt og fik udskiftet sin højre hofte med en hofteprotese på Regionshospitalet Silkeborg. Forud for operationen satte han sig grundigt ind i sit forløb - både gennem hospitalets informationsmateriale og viden, han selv fandt.

Klik og læs mere

”Jeg var tryg igennem hele mit hofteforløb”

”Med Mit Forløb holdt jeg styr på min genoptræning”

Gentofte har fokus på de pårørende

De pårørende spiller ofte en afgørende rolle for, hvor godt og hvor hurtigt patienter kommer sig oven på en operation. På Gentofte Hospital tager man derfor uddannelsen af de pårørende meget alvorligt.

Klik og læs mere

CASE:

Gentofte Hospital Mit Forløb Visikon

CONTACT US

Lorem ipsum dolor sit amet elfit sed diam

CONTACT US

Lorem ipsum dolor sit amet elfit sed diam

En bedre verden

Visikon arbejder også for nødhjælpsorganisationer og NGO'er, der kæmper for at redde liv i den tredje verden

Visikon vægter arbejdet med NGO'er og nødhjælpsorganisationer højt. For specielt i u-lande, hvor videnniveauet ofte er lavt og læsefærdighederne dårlige, giver det god mening at informere med letforståelige animationer.

Safe Delivery App

Tusinder liv kan reddes

I tæt samarbejde med den humanitære organisation Maternity Foundation og lægefaglige eksperter fra Københavns Universitet og Odense Universitet, har Visikon udviklet en app, der uddanner fødselshjælpere i den 3. verden. App'en er bygget efter samme principper som Mit Forløb og er i dag versioneret til en række sprog i Afrika og Asien.  Læs mere om projektet her

Ifølge FN dør der hvert år 287.000 kvinder i forbindelse med fødslen. Det svarer til en kvinde hvert minut. 80 procent af dødsfaldene skyldes blødninger, infektioner, for højt blodtryk og usikre aborter. Forskningen fra Maternity Foundation peger på, at tusindvis af kvindeliv kan reddes gennem et uddannelsesløft baseret på enkel, letforståelig kommunikation.

Maternity Foundation App Visikon

Se en film om Safe Delivery App

Om Visikon

Visikon er en forskningsbaseret virksomhed med speciale i visuel formidling.

 

Visikon eksisterer i krydsfeltet mellem kreativ, visuel kommunikation og teknologi og klinisk sundhedsfaglig viden og forskning. Resultatet er nytænkende løsninger med potentiale til at revolutionere måden patienten møder hospitalet - og hospitalet patienten.

Vision

Værdier

Netværk

Visikon styrker og støtter patienter og deres pårørende for derigennem at effektivisere sundhedsvæsenet. Vores vision er at sætte en ny global standard for let tilgængelig og effektiv kommunikation i sundhedsvæsenet til fordel for både patient og behandler.

I Visikon arbejder vi kun med løsninger, vi ved virker. Vi er drevet af tanken om at gøre en forskel for patienter, der står over for en udfordrende behandling - og for sundhedsvæsener, der har brug for at kunne helbrede flere patienter for de samme penge. Det er derfor, vi går på arbejde.

Visikon har brug for venner, der kan bidrage til at gøre det danske sundhedsvæsen mere effektivt og patienterne mindre ængstelige. Kontakt os, hvis du deler vores tanker og helt uforpligtende gerne vil høre om nye forskningsresultater, målinger og andre nyheder inden for patient empowerment.

Kontakt os

Vil I høre mere eller se, hvordan Mit Forløb virker, så aftal et møde med os. Vi kommer gerne forbi til en snak om, hvordan I kan gøre kommunikation til en del af behandlingen og forbedre både kvalitet og økonomi på afdelingen eller hele sygehuset.

Anders Nejsum Administrerende Direktør Visikon
Martin Vesterby Forskningsansvarlig Visikon
Martin Vesterby Forskningsansvarlig Visikon

Anders Nejsum

Adm. direktør

Martin Vesterby

Forskningsansvarlig

Mette Sondrup Bøegh

Sundhedsfaglig konsulent

 

anders@visikon.com

(+45) 29 91 04 35

 

martin@visikon.com

(+45) 25 13 72 03

 

mette@visikon.com

(+45) 31 49 58 51

Anders Nejsum er uddannet animator og har mange års erfaring med udvikling af digitale og visuelle kommunikationsløsninger, samt ledelse og  drift af produktionsmiljøer.

Martin Vesterby er uddannet læge og har i flere år forsket i accelererede patientforløb samt optimering af patientinformation.

Mette Sondrup Bøegh er uddannet sygeplejerske og har en Master i Sundhedsantropologi, med flere års erfaring fra forskellige specialer i klinisk praksis.

Tangen 17, 8200 Aarhus N / info@visikon.com / (+45) 71 99 54 40